Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency Romania

In tot ceea ce facem, ?ncepem ?ntotdeauna prin a ne pune ?ntrebarea: ?Cum am putea crea o valoare mai mare pentru persoanele care tr?iesc cu boli severe?”

?n interesul pacien?ilor, este crucial pentru noi s? colabor?m ?ndeaproape cu profesioni?tii ?i organiza?iile din domeniul medical, care ne ofer? cuno?tin?e valoroase ?i de specialitate pentru a furniza solu?ii care s? ?mbun?t??easc? via?a pacien?ilor ?i tratamentele acestora.? Aceast? rela?ie a dat na?tere pan? ?n acest moment unor inova?ii semnificative ?n domeniul medical ?i a generat schimb?ri pozitive ?n ceea ce prive?te calitatea vie?ii unui mare num?r de pacien?i.

Aspira?ia noastr? este men?inerea unor standarde ?nalte de etic? ?i integritate ?n cadrul interac?iunilor noastre.? Credem cu t?rie c? asigurarea transparen?ei ?n rela?iile noastre financiare cu profesioni?tii din domeniul medical este esen?ial? pentru a cre?te nivelul de ?ncredere din partea pacien?ilor no?tri.? Pacien?ii trebuie s? ?tie c? pot avea ?ncredere ?n faptul c? medicii lor le vor recomanda, prescrie ?i administra ?ngrijirea ?i tratamentele adecvate, bazate exclusiv pe dovezile ?i experien?a clinic?.

Prin urmare, ?n postura de companie membr? a? EFPIA (Federa?ia European? a Industriilor ?i Asocia?iilor Farmaceutice), ne lu?m angajamentul s? ?ndeplinim cerin?ele de transparen?? ale Codului de Transparen?? EFPIA ?i s? raport?m ?n mod corespunz?tor transferurile de valoare c?tre p?r?ile interesate din domeniul medical.??

Dac? ave?i orice fel de ?ntreb?ri legate de ini?iativele sau rapoartele privind transparen?a, v? rug?m s? contacta?i TransparencyRomania@ucb.com.

ARPIM

Raport 2018 pentru transferurile de valoare privind activitatea de Cercetare ?i Dezvoltare

?

ARPIM

Raport 2017 pentru transferurile de valoare privind activitatea de Cercetare ?i Dezvoltare

?

ARPIM

Raport 2016 pentru transferurile de valoare privind activitatea de Cercetare ?i Dezvoltare

?

Date cu Caracter Personal

Publicarea transferurilor de valoare are ca scop raportarea platilor (bani sau ?n natur?) c?tre profesionistii din domeniul sanatatii, organizatiile profesionale, organizatiile de pacienti si cu orice alt tip de organizatii? cu care compania noastr? colaboreaz?, conform obiectivelor ?i prevederilor cuprinse ?n codurile aplicabile ?n vigoare.? Pentru informatiile care vor fi publicate, persoanele in cauza si-au exprimat deja consimtamantul pentru prelucrarea acestora - consimtamantul a fost acordat pentru a permite respectarea codurilor ?n vigoare la care compania noastr? a aderat.

Prin publicarea acestor date nu acord?m permisiunea general? celor care acceseaz? site-ul sau platformele noastre na?ionale de a prelucra suplimentar datele personalului medico-sanitar.
Pentru o bun? ?n?elegere a raport?rii incluse ?n prezent?rile noastre publicate pe acest website, facem referire la Nota Metodologic? ce clarific? sensul ?i con?inutul transferurilor de valoare raportate.

爱导航